SfB logo

Nytt och uppdateringar

Mötestider för
hösten 2022

Läs mer.

NorrPhil 2022


NorrPhil 2022.

Facit Special
Classic 2022

Facit Classic

Recension.

Ny sida

Bazarpost

Perfins
Järnvägsfraktmärken
i nya
Facit Sverige
Läs mer!

Perfins
Skyddsperforeringar
i nya
Facit Postal
Läs mer!

Ny sida

Dal Mail
Läs mer.

logo

Möten

 • 29 september
 • 20 oktober
 • 1 december

Läs mer!.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 1 2022
Samlarföreningen Bältespännarnas medlemstidning heter Bältespännaren och i början av mars kom nummer 1/2022 ut. Som vanligt har tidningen ett mycket varierat innehåll med alla illustrationer i färg. Robert Forsberg bidrar med en utförlig artikel om SITY-BREVET, lokalposten i Ystad och kringliggande städer.
Claes Hederstierna redovisar ...
Läs mer!

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 91
Läs mer!

Mötestider för 2022

På grund av Covid-19
är alla möten tsv inställda.
Årsmötet kommer att ske
med poströstning.

Våra samlingsområden

Stämpelmärke Stockholm

Oblat från Westmanlands Läns-Styrelse

Här ryms många olika, kanske lite annorlunda, samlingsområden. Hur många och vilka är inte så lätt att en gång för alla bestämma.
Hoppa direkt till "Shortlist"

En orsak är att flera sådana områden efter en period av forskning och beskrivning tas med i och berikar de traditionella frimärkskatalogerna. Så har till exempel skett med förfilateli, helsaker, militärpost, postala etiketter och privat lokalpost. Ibland beskrivs områdena först i en specialkatalog. Så har skett med till exempel privat lokalpost, skyddsperforering och svarslösen.

En annan orsak är att ständigt nya områden dyker upp, tas om hand av intresserade samlare och utvecklas. Man kan säga att annorlunda filateli är den vanliga filatelins spjutspets in i framtiden. Ett känselspröt som fångar in nya och för samlaren intressanta områden. Gränsdragningen mot den traditionella filatelin är inte särskilt intressant. Det väsentliga är att de nya områdena blir föremål för systematisering och forskning på samma sätt som inom övriga delar av filatelin. Att syssla med outforskade eller mindre kartlagda områden skänker stimulans och upptäckarglädje.

Västerås mlokalpost

Västerås lokalpost.

Till och med den som föredrar ett alldeles eget område kan här finna ett sådant. Annorlunda filateli omfattar bland mycket annat olika slag av märken som utan att vara frankotecken även används i postala sammanhang. Det kan till exempel vara provmärken, brevmärken och postbankens sparmärken. Det kan också vara andra märken med samma utseende och funktion som frimärken, som är kvitto på erlagd avgift till någon myndighet, till exempel järnvägsfraktmärken, telegrafmärken, stämpelmärken och skattemärken. Även etiketter av olika slag räknas hit, till exempel rek, ass och internationella svarskuponger.

I den engelskspråkiga delen av världen kallas de för Cinderella Stamps eller Askungemärken.


Brevmärke

Brevmärke från Svenska Röda Stjärnan. (1941 ändrades namnet till Svenska Blå Stjärnan)

Hithörande områden har nämligen i en del länder, däribland Sverige, delvis precis som Askungen blivit styvmoderligt behandlade. I Sverige kallas denna typ av filateli också för Bältespännarfilateli. Det uttrycket används ibland som rubrik för en viss typ av material som utbjuds på de stora frimärksauktionerna. Som Du säkert förstår av det ovan sagda så måste det finnas en postal anknytning eller i vissa fall anknytning till annan myndighetsutövning för att ett område skall gå in under benämningen Bältespännarfilateli.


Basarpost

Basarpost från IOGT i Gävle 1905.


Exempel på Bältespännariana


Sammanfattning

Vad samlar bältespännare?

Vilka områden tillhör bältespännarfilatelin? Det är inte lätt att en gång för alla bestämma vilka områden som ingår och hur många de är. Att inte sätta några bestämda gränser har alltsedan starten ingått i föreningens filosofi. Vi vill ju inte begränsa vare sig forskning eller samlande. Våra områden har dock alltid något med kommunikation att göra. Man kan konstatera att många av de områden där vi bältespännare var pionjärer numera ingår som en naturlig del i traditionell filateli. Här listas de områden in bältespännarfilatelin som röner störst intresse idag. Det är en mycket omfattande förteckning som inte gör anspråk på att vara heltäckande. Den visar på den stora bredd som detta samlande har. Områdena är:

 • Lokala lösenmärken/Stadslösen
 • Lokalpost/Privatpost
 • Militärpost/Soldatpost
 • Porto betalt märken & försändelser
 • Postala blanketter
 • Postala cirkulär
 • Postala etiketter
 • Postala tilläggstjänster
 • Postala makuleringsstämplar av olika slagv
 • Postala stämplar, övriga
 • Postala tjänster, andra än transportuppdrag
 • Postens Systembolagsombudsservice
 • Postgirot
 • Postskolans övningsmaterial
 • Postsparbanken
 • Posttaxor
 • Provmärken
 • Raketpost
 • Sparmärken
 • Svarslösenmärken & försändelser
 • Skyddsperforeringar
 • Statliga stämpelmärken
 • Strejkpost
 • Telegrafmärken
 • Tullavgifter
 • Ångbåtspost

En vandring i Bältespännarnas värld

I den långa sammanställningen här ovan är fem områden centrala:

Här rekommenderar vi intresserade samlare att skaffa sig ett exemplar av En Vandring i Bältespännarfilatelins Värld. Det rikt illustrerade häftet av Lars Liwendahl ger en omfattande introduktion till våra olika samlingsområden. Kontakta vår kassör

Samlarföreningen Bältespännarna
c/o Christer Wahlbom
Humlegränd 6A
179 60 Stenhamra
Tel. 08-560 445 35
christerwahlbom@hotmail.com

om hur du kan köpa häftet.


Upp     Hem