PostNord tappar i Danmark

PostNord presenterar i dag sitt delårsbokslut för januari–mars 2011 där det är uppåt i Sverige men nedåt i Danmark. Man noterar: Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar.

Företagets vd och koncernchef Lars Idermark kommentar:

– Den starka återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter, vilket återspeglas i PostNords volymer och intäkter från B-post och ODR samt i logistikverksamheten i Sverige. Dansk ekonomi uppvisar fortsatt svaghet, vilket kombinerat med kraftig konkurrens slår mot koncernens verksamheter i landet. Sammantaget minskade koncernens nettoomsättning under kvartalet, vilket berodde på den starka svenska kronan och den konkurrens från digitalisering och andra aktörer som råder för brev i både Sverige och Danmark.

– Vår danska brevverksamhet redovisar en betydande och accelererande volymnedgång och minskande intäkter, vilket återspeglar en våg av digitalisering av myndigheters och stora företags kommunikation i Danmark.

De villkor som följer av den nya danska postlagen har möjliggjort för Breve Danmark att använda en ny och mer utspridd prismodell som närmare kopplar priset till kostnaden för produktionen, och de ger även en möjlighet till högre effektivitet.

Koncernen har fortsatt att minska kostnaderna under kvartalet, men detta har inte kunnat kompensera fullt ut för försäljningsutvecklingen. PostNord redovisar därför en försämring av rörelseresultatet för det första kvartalet. Rörelsemarginalen minskade till 4,2 procent.

– Nettoomsättningen uppgick till 10.032 (10.918) miljoner kronor. Exklusive valutaförändring minskade nettoomsättningen med 3%
– Rörelseresultatet uppgick till 420 (532) miljoner kronor. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 8%
– Resultat före skatt uppgick till 447 (542) miljoner kronor
– Periodens resultat uppgick till 344 (422) miljoner kronor
– Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, uppgick till 8 (18)%
– Vid periodens utgång uppgick soliditeten till 46 (46)%
– Förvärv av Eek Transport AS, en de tio största leverantörerna av transport- och logistiktjänster i Norge
– Koncernen har bytt namn från Posten Norden till PostNord AB (publ)

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic