Fortsatt vinst för Post Nord

Post Nord fortsätter att gå ekonomiskt bra. Det framgår av den delårsrapport som presenterades i dag och som kommenteras av vd Håkan Ericsson.

Juli-september 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) miljoner kronor.
  • Periodens resultat uppgick till 184 (123) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -363 (-324) miljoner kronor.
  • Justerad prognos för utveckling 2013.

Januari-september 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 28 895 (28 439) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 496 (353) miljoner kronor.
  • Periodens resultat uppgick till 289 (178) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 (439) miljoner kronor.

Kommentar från Håkan Ericsson, vd och koncernchef:
– Under det tredje kvartalet 2013 ökade Post Nords nettoomsättning med fyra procent jämfört med föregående år, till följd av förvärv. Nettoomsättningen exklusive förvärv och valutaeffekter var i stort oförändrad. Utvecklingen återspeglade fortsatt kraftigt minskade brevvolymer samt förvärvad och organisk tillväxt inom logistikverksamheten. E-handelsmarknaden har fortsatt stark tillväxt i Norden.

– Under perioden juli-september förbättrades Post Nords rörelseresultat mot föregående år till följd av tillväxt, lägre omstruktureringskostnader samt de effektiviseringar och anpassningar av verksamheten som genomförts för att långsiktigt möta minskande brevvolymer. Integrationen av förvärvade verksamheter fortlöper i allt väsentligt enligt plan.

Håkan Ericsson noterar att E-handeln utvecklas fortsatt starkt. Den nordiska handeln med varor över internet växte uppskattningsvis med mellan 15–20 procent under det första halvåret i år och tillväxten har varit god även under det tredje kvartalet. Stora detaljhandelsföretag satsar mer på näthandel. Dessutom möjliggör ständig internettillgång att konsumenter i ökande utsträckning väljer att titta på varor i fysiska butiker, för att sedan jämföra priser och köpa på internet. Post Nords B2C-paketvolymer ökade med älv procent i kvartalet.

– Post Nord ska vara en ledande logistikaktör i Norden, leverera marknadens mest effektiva kommunikationslösningar och vara kundernas förstahandsval i Norden inom e-handelsleveranser och hemleveranser. Vår koncernstrategi syftar till att ytterligare stärka vår position och lägga en ny grund för långsiktig tillväxt och lönsamhet. Vi har kommit en god bit på väg i detta arbete. Men vi kan samtidigt konstatera att brevverksamheten som helhet har för låga marginaler. Inte minst måste resultatet i den danska brevverksamheten förbättras. Logistikverksamheten fortsätter växa, även organiskt, men under svag lönsamhet. Strålfors lönsamhet är på en för låg nivå. Jag ser det som en prioriterad uppgift att ytterligare öka fokus på exekvering och effekthemtagning. Vi ska fortsätta minska våra kostnader i snabb takt, öka andelen rörliga kostnader och även effektivisera vår kapitalanvändning.

– Vi verkar på marknader i kraftig strukturell omvandling. Ökad digitalisering minskar efterfrågan på brevdistribution men innebär samtidigt växande efterfrågan på logistiklösningar för distribution av varor. Även om detta innebär stora utmaningar så har Post Nord utmärkta förutsättningar att kapitalisera på strukturomvandlingen. Vi är marknadsledare på flera områden och har det mest omfattande distributionsnätverket i Norden. Vi har starka varumärken och kundrelationer och stor insikt om våra kunders behov och möjligheter att konkurrera genom logistik- och kommunikationslösningar, noterar Håkan Ericsson.

130723_hakan_ericsson_vd_postnord

Håkan Ericsson, vd för Post Nord

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic