Förlusterna ökar för Postnord

Förlusten fortsätter att öka för Postnord och dess vd aviserar fortsatta uppsägningar och bättre kvalitet.
Under andra kvartalet vidare Postnord en förlust efter skatt på 336 miljoner kronor. Det kan jämföras med minus 282 miljoner kronor motsvarande period 2016. Omsättningen sjönk från 9,6 miljarder kronor till 9,1 miljarder kronor

Postnord har tidigare deklarerat att man ska minska antalet anställda med 4 000 personer de kommande tre åren. På ett år har man minskat med 2 300.

Delårsrapporten finns i slutet av artikeln:

Kommentar från Håkan Ericsson som är vd och koncernchef
Postnords strategigenomförande och omställningsarbete löper planenligt. Arbetet med att hålla och fortsatt förbättra en stärkt kvalitet och kundupplevelse har hög prioritet för att successivt återupprätta ett högt förtroende för Postnord. Samtidigt som digitaliseringen resulterar i minskade brevvolymer ser vi en stark tillväxt på e-handelsdriven logistik samt digitala tjänster. Det tilltagande volymfallet för brev tydliggör behovet av att snarast få en ny svensk postreglering på plats.

Postnords jämförbara nettoomsättning minskade med cirka 6 % under andra kvartalet och uppgick till 9 083 miljoner kronor. Minskningen förklaras av fortsatt stor nedgång i koncernens brevvolym med totalt 10 %, varav 8 % i Sverige och 23 % i Danmark. För årets första sex månader minskade jämförbar nettoomsättning med cirka 5 % och totala brevvolymen med 9 %, varav 7 % i Sverige och 20 % i Danmark. Till viss del kompenseras detta av den fortsatt kraftiga tillväxten inom e-handeln med en volymökning för koncernen under kvartalet avseende B2C-paketen med 12 % och för första halvåret var tillväxten 11 %.

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet var i nivå med motsvarande kvartal föregående år trots lägre intäkter från produkter som påverkas av digitaliseringen och uppgick till -4 (-1) miljoner kronor. Vi har kunnat upprätthålla resultatnivån till följd av tillväxt inom logistiksegmentet och kraftfulla kostnadsåtgärder. För årets första sex månader var det justerade rörelseresultatet 188 (299) miljoner kronor. Jämförelsestörande poster uppgick till –287 (–269) miljoner kronor för kvartalet och till –386 (–269) miljoner kronor för årets första sex månader. De jämförelsestörande posterna i år är helt hänförliga till omställningen till en ny produktionsmodell i Danmark. Redovisat rörelseresultat, EBIT, uppgick till –291 (–270) miljoner kronor för kvartalet och till –197 (30) miljoner kronor för årets första sex månader.

Den snabbt tilltagande digitaliseringen är en realitet i alla våra marknader. En proposition om ny svensk postreglering hade aviserats till i maj. Nuvarande regelverk saknar den flexibilitet som är nödvändig för att kunna genomföra kostnadsanpassningar på ett systematiskt och ansvarsfullt sätt. Det är därför angeläget att en ny postreglering kan komma till stånd snarast. Ytterligare dröjsmål ökar därmed risken för att Postnord inte kommer att kunna leverera en god postervice i hela Sverige under rimliga ekonomiska villkor. Efter det att Finland nyligen förändrade sin postlagstiftning kvarstår för Sverige bland de nordiska länderna att anpassa sitt regelverk till de förändrade marknadsförutsättningar som följer av digitaliseringen.

I Danmark framskrider vår transformering av verksamheten för att möta effekterna av digitaliseringen och uppnå en finansiellt hållbar produktionsmodell enligt plan. Även arbetet med att säkerställa en konkurrenskraftig nivå på de administrativa kostnaderna i koncernen som helhet framskrider planenligt. Parallellt med att vi säkrat refinansieringen av våra obligationer som förfaller i september förs en dialog med ägarna om formerna för omställningen i Danmark och dess finansiering.

Vårt fokus ligger fullt ut på ett framgångsrikt genomförande av vår strategi. Med ökad lyhördhet för kundernas och mottagarnas behov och förväntningar utvecklar vi nya tjänster och förenklar våra rutiner. Vi har de senaste månaderna lanserat ett flertal nya tjänster inom både kommunikations- och logistikerbjudandena som ökar valfriheten för mottagaren. Ett tydligt exempel är MyPack Home som har en enkel aviseringslösning och som erbjuder mottagaren många leveransalternativ med hög flexibilitet. Postnord Strålfors visar samtidigt en positiv utveckling och blir en allt viktigare nyckelspelare i Postnords ambition att stärka positionen i det digitala samhället. För att förbättra kund- och mottagarupplevelsen samt återskapa förtroendet för Postnord är kvalitetsarbetet fortsatt högst på agendan i alla delar av verksamheten.

Delårsrapport januari-juni 2017: 

APRIL-JUNI 2017
Nettoomsättning 9 083 (9 590) miljoner kronor.
Rörelseresultat -291 (-270) miljoner kronor.
Justerat rörelseresultat -4 (-1) miljoner kronor.
Jämförelsestörande poster netto -287 (-269) miljoner kronor.
Periodens resultat -336 (-282) miljoner kronor.
Resultat per aktie -0,17 (-0,14) kronor.
Kassaflöde från den löpande verksamheten 922 (364) miljoner kronor.

JANUARI-JUNI 2017
Nettoomsättning 18 431 (19 228) miljoner kronor.
Rörelseresultat -197 (30) miljoner kronor.
Justerat rörelseresultat 188 (299) miljoner kronor.
Jämförelsestörande poster netto -386 (-269) miljoner kronor.
Periodens resultat -320 (-63) miljoner kronor.
Resultat per aktie -0,16 (-0,03) kronor.
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 912 (553) miljoner kronor.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic