Hembygdsfilatelisterna



Inträdesansökan

Jag ansöker om inträde i HEMBYGDSFILATELISTERNA

 Namn: ...............................................................................................................

 E-postadress:.....................................................................................................

Födelsenummer (de 6 första siffrorna): ............................................................

 

Adress: .............................................................................................................

 

Postnr: .............................. Ort: ..........................................................................

 

Telefon-nr:.................................................................................... 

Jag samlar: ....................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

Ort: .................................................den .......... / ........... 201....

 

Namnteckning: .................................................................................................

Ansökan sändes till: 
Alf-Göran Arneholm, Kopparvägen 43A, 2tr, 791 41 FALUN
Plusgiro nummer: 98 86 28 - 4


Upp